Προσευχές

Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα

Ανάγαγέ με εκ βυθού της ματαιότητος και της αβύσσου της αγνοίας και της πωρώσεως, ο ελευθερώσας τον κόσμον από της πλάνης του εχθρού...

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα για προστασία, φώτιση και έλεος. Ανάγαγέ με εκ βυθού της ματαιότητος και της αβύσσου της αγνοίας και της πωρώσεως, ο ελευθερώσας τον κόσμον από της πλάνης του εχθρού…

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

Βασιλεύ ουράνιε, φιλάνθρωπε, φιλόδωρε τε και μεγαλοδύναμε, ευσυμπάθητε και πολυέλεε, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, επίβλεψον ευμενώς εξ ιερών υψωμάτων της αγίας δόξης Σου επί την εμήν ταλαιπωρίαν και ταπεινότητα εν τη παρούση ημέρα και ώρα και εν παντί καιρώ και τόπω, ενώ αναξίως επικέκλημαι το σον πανάγιον και προσκυνητόν όνομα, και μη βδελύξη με, φιλάγαθε, δια τας από βρέφους μέχρι του νυν ατόπους πράξεις και αλογίας και αμαρτίας μου.

Αλλ’ ως συνήργησας πάλαι τω Μανασσή και τω Δαβίδ προς μετάνοιαν, ως τω ευγνώμονι ληστή επί του σταυρού, ως τη πόρνη προς επιστροφήν αγαθήν… ως και νυν και εώς της συντελείας του αιώνος πάσι τοις βουλομένοις προς αρετήν και θείον φόβον επικουρείς, ούτω καμοί τω αμαρτωλώ βοήθησον επί την σην ιλαρότητα και την χάριν προστρέχοντα.

Ανάγαγέ με εκ βυθού της ματαιότητος και της αβύσσου της αγνοίας και της πωρώσεως, ο ελευθερώσας τον κόσμον από της πλάνης του εχθρού.

Αγίασόν με τη ζωοποιώ δυνάμει Σου, η αγιαστική φύσις, το προαιώνιον φως, παρ’ ου πάσα επί την κτίσιν η των αγαθών χορηγία πηγάζεται. Φλέξον μου τον άμετρον συρφετόν των παραπτωμάτων, ο συμφλέξας τας μηχανάς του αποστάτου δράκοντος τω πυρί της αΰλου Σου Θεότητος.

Σύντριψον την κεφαλήν αυτού υπό τους πόδας Σου εν ειρήνη, όπλοις φωτός περιστοίχισον, θυρεώ πίστεως περιφρούρησον, θώρακι δικαιοσύνης περιχαράκωσον, ρήματι Θεού το στόμα μου καθαγίασον.

Πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου, και πνεύματι ηγεμονικώ το της εμής διανοίας ολισθηρόν στήριξον, στέψον με νοητώς αιωνίω στέφανω δόξης και τιμής της παρά σοι τω χορώ των ιερών αρετών με καταγλάϊσον, ο συνέχων πάσαν την δύναμιν των ουρανών δόξασόν με, παράκλητε αγαθέ, τοις σοις ποικίλοις χαρίσμασι, δώρησέ μοι πνεύμα σοφίας, συνέσεως, καλής ισχύος, γνώσεως, ευσεβείας, φόβου Θεού θρέψον με τοις αγίοις Σου καρποίς, ο εμπιπλών παν ζώον ευδοκίας και χάριτος εγκράτεια και απάθεια την εμήν ζωήν εξασφάλισον, πραότητος ιλαρότητι την καρδίαν αγάθυνον, πίστεως στερεότητι την οικίαν της ψυχής οικοδόμησον, αγαθοσύνης, γαλήνη τους λογισμούς συντήρησον, χρηστότητος συμπαθεία την αγνώμονά μου προαίρεσιν μάλαξον, ειρήνην γλυκείαν ταις δυνάμεσι της εμής ψυχής δώρησαι, χαρά τελεία την εξ αμαρτίας μοι λύπην αφάνισον, και δια της εις τον πλησίον καθαράς αγάπης προς την σην αγάπην με τελείωσον.

Αμήν.


Το κομποσχοίνι Αγίου Όρους είναι βοήθημα προσευχής. Έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον προσευχόμενο να συγκεντρώνει τον νου του στην προσευχή.

Διαβάστε Επίσης
Κομποσχοίνια Αγίου Όρους


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
μέσω
Ιωάννης ο Ευγενικός
Back to top button