Προσευχές

Προσευχή στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο

«Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της μεσιτείας του Αγίου και Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, ελέησόν με τον αμαρτωλό»...

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΔΑ ΘΑΔΔΑΙΟΥ: Η προσευχή που ακολουθεί, είναι Προσευχή του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου. Πολλοί εν Χριστώ αδελφοί λένε την προσευχή στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο και τον επικαλούνται. Δε θα πρέπει ν’ απελπιζόμαστε στις διάφορες δυσκολίες που μας συμβαίνουν. Αντιθέτως θα πρέπει να έχουμε πίστη και με ένθερμη προσευχή να παρακαλούμε το Θεό και τους Αγίους να μας δίνουν δύναμη και στήριξη.

Η Προσευχή Ιούδα Θαδδαίου, είναι Προσευχή που λέγεται όταν συναντάμε προβλήματα. Ο Άγιος Θαδδαίος να πρεσβεύει υπέρ ημών.

Ακολουθεί η Προσευχή στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο

Ξεκίνημα Προσευχής Ιούδα Θαδδαίου

Πριν ξεκινήσετε την προσευχή καλό είναι να προσπαθήσετε να μη σκέφτεστε τα προβλήματα ή τις μέριμνες της καθημερινότητας.

Ξεκινήστε λέγοντας το: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της μεσιτείας του Αγίου και Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, ελέησόν με τον αμαρτωλό».

Στη συνέχεια συνεχίζεται επαναλαμβάνοντας την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με».

Όταν επιμείνουμε πολύ στην προφορική Ευχή, όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο και πιο απαραίτητη θα την αισθανόμαστε, καθώς δημιουργείται μέσα μας ένα παράδοξο κλίμα γλυκύτητας και ειρήνης… – π. Στεφάνου Αναγνωστόπουλου

Έπειτα από την Ευχή (την οποία την λέτε όσες φορές επιθυμείται – συνήθως με ένα 33άρι κομποσχοίνι) λέτε:

Διαβάστε Επίσης

«Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της μεσιτείας του Αγίου και ενδόξου σου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, ελέησον με τον αμαρτωλό».

Αμέσως μετά διαβάζεται:

Ευχή Ιούδα Θαδδαίου

Λέγεται το Τρισάγιο πριν την Προσευχή στον Ιούδα Θαδδαίο

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η Προσευχή στον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο συνεχίζεται με το Πάτερ ημών

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά Σου,
ελθέτω η βασιλεία Σου,
γεννηθήτω το θέλημά Σου,
ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. ΑΜΗΝ.

Απολυτίκιο Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου
Χριστού σε συγγενή, ώ Ιούδα ειδότες, και μάρτυρα στερρόν, ιερώς ευφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα, και την πίστιν τηρήσαντα, όθεν σήμερον, την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαίς σου λαμβάνομεν.

Έτερον Απολυτίκιον
Απόστολε Άγιε Ιούδα, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον
Εκ ρίζης ευκλεούς, θεοδώρητον κλήμα, ανέτειλας ημίν, του Κυρίου αυτόπτα, Απόστολε θεάδελφε, του Χριστού κήρυξ πάνσοφε, τρέφων άπαντα, κόσμον καρποίς σου των λόγων, την ορθόδοξον, πίστιν Κυρίου διδάσκων, ως μύστης της χάριτος.

Άγιε Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη, Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε, ελέησον (τρεις φορές).

Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος

Ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος δεν έχει καμία σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που πρόδωσε τον Χριστό. Η Εορτή Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου είναι 19 Ιουνίου.

Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος και τα βιογραφικά του στοιχεία

Τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Ιούδα, είναι κάπως συγκεχυμένα, διότι συγχέονται μ’ αυτά του Αποστόλου Θαδδαίου που η μνήμη του γιορτάζεται την 21η Αυγούστου.

Ο μεν Σ. Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιό του αναφέρει ότι, ο Ιούδας αυτός ήταν αδελφός του Χριστού και ο κατά σάρκα του Αποστόλου Ιακώβου του αδελφοθέου (ο Ιούδας και ο Ιάκωβος ήταν παιδιά του Ιωσήφ από άλλο γάμο).

Ο Ιούδας Θαδδαίος λοιπόν, κατά την παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, επισκέφθηκε την Έδεσσα και στην πόλη Αραράτ συνελήφθη από τους άπιστους, οι οποίοι τον εκτέλεσαν δια τοξευμού.

Η ζωή του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου κοντά στο Χριστό ήταν παρόμοια με των άλλων Αποστόλων. Μετά την Πεντηκοστή, αφού εργάστηκε για λίγο στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία ανάμεσα σε πολλούς κινδύνους. Αλλά ο Θαδδαίος, άξιος Απόστολος του Χριστού, γεμάτος αυταπάρνηση, μαρτύρησε τελικά στην Έδεσσα.

Στην Καινή Διαθήκη, έχουμε και μια Καθολική Επιστολή του Ιούδα, που είναι σύντομη, αλλά γεμάτη μηνύματα αληθινής ζωής.

Να τι συμβουλεύει στους χριστιανούς, που ζουν μέσα στο διεφθαρμένο από την αμαρτία κόσμο:

«Υμείς δε, αγαπητοί, τη άγιωτάτη υμών πίστει έποικοδομούντες εαυτούς, εν Πνεύματι Αγίω, προσευχόμενοι, εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις ζωήν αίώνιον» (Επιστολή. Ιούδα 20-21).

Δηλαδή, σεις όμως. αγαπητοί, αντίθετα με το διεφθαρμένο κόσμο, να οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιωτάτης πίστης σας με την προσευχή, που θα κάνετε με την έμπνευση του αγίου Πνεύματος, φυλάξτε και διατηρείστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του Χριστού, για να πετύχουμε την αιώνια ζωή.

Προσευχή Ιούδα Θαδδαίου PDF

Κατεβάστε την προσευχή Ιούδα Θαδδαίου σε μορφή PDF.

Προσευχή Ιούδα Θαδδαίου PDF.

Διαβάστε επίσης την Παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο

Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος

ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button