Προσευχές

Προσευχή στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Παρακλητική και εξομολογητική προσευχή του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο...

Προσευχή Αγίου Μαξίμου Γραικού στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πρόσδεξαι, ώ μετανοίας κήρυξ και λύχνε του ηλίου της δόξης φαεινέστατε, την παρ’ εμού προσφερομένην παράκλησιν, ο και μείζων εν γεννητοίς παρά του Σωτήρος μαρτυρηθείς…

Προσευχή στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Παρακλητική και εξομολογητική προσευχή του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. (Λεγομένη στον Παρακλητικό Κανόνα του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στον Τίμιο Πρόδρομο, μετά το Επάκουσον ημών).

Πρόσδεξαι, ώ μετανοίας κήρυξ και λύχνε του ηλίου της δόξης φαεινέστατε, την παρ’ εμού προσφερομένην παράκλησιν, ο και μείζων εν γεννητοίς παρά του Σωτήρος μαρτυρηθείς, ο τα στειρωτικά δεσμά διαλύσας και την πατρικήν αφωνίαν εις ευφωνίαν μετατρεψάμενος.

Ο πάσι τον σωτήριον προκηρύξας νόμον και τον ένα της ομοουσίου και αδιαιρέτου Υπεραγίας Τριάδος, Θεόν Λόγον, χειρί κρατήσαι και βαπτίσαι αξιωθείς, ο Πρόδρομός τε και Προφητών απάντων υπέρτερος, Ιωάννη ένδοξε χαριτώνυμε, εισάκουσον και άναψον μου τον εσβεσμένον τη ραθυμία λύχνον της ψυχής μου και φώτισον με τη ευπαρρησιάστω πρεσβεία σου.

Εσπίλωσα γαρ μου τον λογισμόν, ηφάνισα κλήρον τον πατρικόν, αλόγοις ομοιωθείς κτήνεσι και αθλίως τούτοις συμβοσκηθείς ο δύστηνος.

Πάντας υπερέβην εν ανομίαις τω βορβόρω των παθών κυλινδούμενος και ασώτως δαπανήσας μου την ζωήν. Αλλ’ έγειρόν με τη μεσιτεία σου, ως μεσίτην Σε πλουτήσαντα προς τον Κριτήν.

Ίλεών μοι τούτον απέργασαι, ως παρρησίαν έχων προς Αυτόν.

Έκτεινον μοι την άμαχον χείρα σου κατά των παθών και εκτελείν με τον βίον εν αγαθοίς ενίσχυσον, όπως της ζοφερής κολάσεως ρυσθείς, της ουρανίου τύχοιμι δόξης, ω Θεού Προφήτα και Βαπτιστά, σαις ικεσίαις ταις προς τον Κύριον, ότι αυτώ πρέπει δόξα, ύμνος, κράτος και προσκύνησις, εις τους αιώνας. Αμήν.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος β’. Σύναξη Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων· σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γάρ ὄντως καί Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καί ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τόν κηρυττόμενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καί τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεόν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καί παρέχοντα ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Διαβάστε Επίσης

Χειροποίητη Μοναστηριακή εικόνα Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος σε φυσικό ξύλο εξαιρετικής ποιότητας.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button