Προσευχές

Άξιον Εστί – Προσευχές στην Θεομητορική εικόνα

Ἆσμα ἀσμάτων, Δέσποινα Παναγία, Γένους ἀνθρώπων, σκέπη καί προστασία...

Άξιον Εστί – Προσευχές στην Θεομητορική εικόνα. Η Μητέρα μας Παναγία μας προστατεύει κάθε στιγμή. Όταν με πίστη ζητήσουμε την βοήθεια Της τότε την λαμβάνουμε κιόλας… Ας κάνουμε εγκάρδια προσευχή προς την Μητέρα μας Παναγία…

Άξιον Εστί – Προσευχές στην Θεομητορική εικόνα

Ὤ Δέσποινα, Θεονυμφε Κόρη. Ἄλοχε Μήτηρ. Ἀπείρανδρε Τροφέ τοῦ Θεοῦ Λόγου, θαῦμα ὑπερφυέστατον φύσεως, οὐράνιε σκηνή τοῦ Ὑψίστου, ὑπέρτατέ της ἀρετῆς κορυφή, ἄπλετον πέλαγος τοῦ ἐλέους, ἀνεξάντλητον πέλαγος τῆς εὐσπλαχνίας, βάθος δυσθεώρητον μυστηρίων δυσλήπτων.

Δοχεῖον θεοτευκτον τοῦ ὑπερουσίου προβλήματος, Πανύμνητε Θεοτόκε Μαρία, ἐπάκουσον ἠμῶν τῶν οἰκτρῶν δεομένων σου καί ἡ καθαρότης τῆς ἀκηράτου παρθενίας σου ἄς καθαρίση τάς ἐσπιλωμένας ἠμῶν ψυχᾶς.

Ο ἄφθορος καί σωτήριος τόκος σου, μή ἀποξενώση τήν σωτηρίαν ἀπό τούς λατρευτᾶς σου, τήν ὁποίαν αὐτήν σωτηρίαν ἐβράβευσε πλουσίως εἰς τήν ἄπειρον πληθύν τῶν πιστῶς αὐτόν προσκυνούντων.

Παρακαλοῦμεν ἐκτενῶς, ὤ Δέσποινα Θεονυμφε, σκέπε, φρούρει καί διαφύλαττε ἠμᾶς τούς εὐτελεῖς οἰκέτας σου καί πάντας τούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς.

Τούς μετ’ εὐλαβείας προσκυνοῦντας καί ἀσπαζομένους τόν ἱερό χαρακτήρα τῆς πανσέπτου εἰκόνος ταύτης, δί’ αἰσθητῶν μέν χειλέων ἐδῶ εἰς τήν γῆν καί διά νοητῶν ἐσένα τήν Ὑπερευλογημένην Μητέρα τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τούς οὐρανούς.

Ὅθεν καί ἐκ μέρους πάντων σου δεόμεθα καί σέ παρακαλοῦμεν νά διατηρῆς ἄβλαβον καί ἀνωτέραν τῶν ἐναντίων ἐχθρῶν τήν σήν ποίμνην καί κληρούχους πάντας ἀναδεῖξον τῆς δόξης τοῦ ἀφθόρου σου τόκου καί τῆς γλυκείας αὐτοῦ ἐλλάμψεως καταξίωσον.

Μεθ’ οὐ τῷ Πατρί δόξα, τιμή καί μεγαλοπρέπεια σύν τῷ ἁγίω Πνεύματι εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Διαβάστε Επίσης

Ἆσμα ἀσμάτων, Δέσποινα Παναγία,
Γένους ἀνθρώπων, σκέπη καί προστασία.

Ὡς παρ’ ἀγγέλου, ὕμνον ἐπάξιον σοί,
Οὕτω τόν λόγον, δέξαι παρ’ ἱκετῶν σου.

Ἄξιον γάρ σέ, μακαρίζειν τήν μόνην,
Θεοῦ Μητέρα, τήν Κεχαριτωμένην.

Ἕτεροι στίχοι:
Τόν κοπιάσαντα καί γράψαντα φύλαττε Θεοτόκε ὡς πολλήν ἔχουσα πρός Υἱόν σου παρρησίαν ὑμνηπόλος σου σός ραψωδός ἀχρεῖος Ναθαναήλ ἐλάχιστος Ζωγραφίτης.

Μοναχών Σεραφείμ και Ναθαναήλ των Αγιορειτών

Μικρόν Προσευχητάριον

Το βιβλίο «Μικρόν Προσευχητάριον» περιλαμβάνει όχι μόνο τις συνήθεις ακολουθίες και προσευχές του νυχθημέρου (μεσονυκτικόν, όρθρος, ευχαί τραπέζης, εσπερινός, απόδειπνον), αλλά και άλλα προσευχητικά κείμενα (χαιρετισμοί, παρακλήσεις στη Θεοτόκο και τον Χριστό), καθώς και ευχές που δεν υπάρχουν σε άλλα προσευχητάρια, όπως ευχαί του λυχνικού, ευχαί εις περίπτωσιν σεισμού, εις απειλήν πολέμου, εις ασθένειαν, εις περίπτωσιν πένθους, επί ανομβρίας, επί μέλλοντος ταξιδεύειν δια πλοίου, επί τη ενάρξει των 24 ωρών και άλλες πολλές.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
πηγή
Από το περιοδικό «Πρωτάτο»
Back to top button