Διάφοροι Γέροντες - Βίοι και διδαχές διάφορων Γερόντων

#6700 από George Prasinos
Κυρ Δεκ 25, 2011 12:44
Εικόνα
«Καθένας μας ἔχει μέσα εἰς τήν καρδίαν του ἕνα ἀπό τά δύο ἤ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά μέσου τῆς πίστεως καί καλῶν ἔργων, ἤ τόν πονηρόν διάβολον διά μέσου τῆς ἀπιστίας καί ἀμέλειας τῶν θείων ἐντολῶν καί τῆς ἐργασίας τῶν κακῶν».

(ἁγίου Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου).
«Ὁ Θεός δέν χαίρεται τόσον πολλά οὔτε εἰς τήν νηστεία, οὔτε εἰς τήν ἀγρυπνίαν, οὔτε εἰς ἄλλον σωματικόν κόπον, οὔτε εἰς κανένα ἄλλο καλόν ἔργον, οὔτε φανερώνεται εἰς ἄλλον τινά, ἔξω μόνον εἰς τήν ταπεινήν καί ἀπερίεργον καί ἀγαθήν ψυχήν καί καρδίαν».

(ἁγίου Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου).«Ἡ ζωή μας εἶναι ἀγάπη - ναί ἀγάπη. Καί ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ εἶναι καί ὁ Θεός καί ὅπου ὁ Θεός, ἐκεῖ ὅλα τά ἀγαθά».

(ἁγίου Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου).
«Διά τήν ἡδονήν ἀγαπῶμεν τά πάθη καί διά τήν ὀδύνην τήν ἀρετήν ἀποφεύγομεν».

(ἁγίου Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου).«Οἶμαι κατά τέσσαρας τρόπους ἁμαρτάνειν τόν ἄνθρωπον· κατά συναρπαγήν, κατά ἀπάτην, κατά ἄγνοιαν, κατά διάθεσιν· καί οἱ μέν πρῶτοι τρεῖς, εὐχερῶς εἰς ἐπίγνωσιν καί μετάνοιαν ἔρχονται· ὁ δέ ἐκ διαθέσεως ἁμαρτάνειν καί μήτε τῇ πείρα, μήτε τῷ χρόνῳ εἰς μετάνοιαν ἐρχόμενος ἀνήκεστον ἔχει τήν κόλασιν».

(ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ).
«Εἰ ἔγνως ὅτι ἡ φορά τῆς τῶν παθῶν ἐνεργείας ἐστίν ἐν σοι ἄπρακτος καί ἡ κατάνυξις ἐκ ταπεινοφροσύνης πηγάζει ἀπό τῶν ὀφθαλμόν σου, γνῶθι ὅτι ἦλθεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπί σέ καί ἐγκώμιον ἐγένου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

(Ὁσίου Νικήτα τοῦ Στηθάτου).
#7240 από George Prasinos
Κυρ Ιαν 22, 2012 18:43
Εικόνα

«Τέσσερα πράγματα εἰσί, καί ἐάν ἕν ἐξ αὐτῶν ἔχη ὁ ἄνθρωπος οὔτε μετανοῆσαι δύναται, οὔτε τήν αὐτοῦ εὐχήν δέχεται ὁ Θεός: Ἐάν ὑπερηφανεύεται, ἐάν μή ἔχη ἀγάπην, ἐάν κρίνει τινά ἁμαρτάνοντα καί ἐάν μνησικακῆ κατά τινος».

(Ἰωσήφ Βρυέννιος)

«Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστι βίον ἀκάθαρτον ἔχοντα μή καί περί τήν πίστιν σαλεύεσθαι».

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

«Ἡ ἀγάπη γνώρισμα ἐστίν τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ. Τό μή ποιῆσαι ἀγαθόν τοῦτο ἐστί κακόν. Ἡ πρός τόν Θεόν ἀγάπη ἄνευ τῆς πρός τόν πλησίον, οὐ δύναται ὑπάρχει. Οὐδέν ἡμᾶς ἴσους Θεῶ ποιεῖ, ὡς τό εὐεργετεῖν. Τοῦτο ἐστίν ᾧ ἐξισοῦσθαι δυνάμεθα τῷ Θεῷ, τό ἐλεεῖν καί οἰκτείρειν. Οὐδέν οὕτως παροξύνει τόν Θεόν, ὡς τό ἀνελεήμονα εἶναι. Ἀγάπης οὐδέν, οὔτε μεῖζον, οὔτε ἴσον ἐστίν, οὐδέ αὐτό τό μαρτύριον, ὅ πάντων ἐστι κεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν. Καί πῶς; Ἄκουσον. Ἀγάπη μέν καί χωρίς μαρτυρίου ποιεῖ μαθητήν τοῦ Χριστοῦ, μαρτύριον δέ χωρίς ἀγάπης, οὐκ ἄν ἰσχύσει τοῦτο ἐργάσασθαι. Οἷα γάρ ἄν τις ἔχη κατορθώματα, πάντα φροῦδα ἀγάπης μή οὔσης».

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

Ποιότης ψαλμωδίας καί προσευχῆς τό μετά τοῦ πνεύματος εὔχεσθαι καί τῷ νοΐ».

(Ὅσιος Νικήτας Στηθᾶτος)

«Ἀρκεῖ εἰς σωτηρίαν τῷ συνεχῶς καί ἐμπόνως λογιζομένῳ τόν θάνατον καί μεριμνώντι καί τό ἀεί λογίζεσθαι ὅτι οὐδείς ἠμῖν ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ συμπαθήσει ἤ συμπορεύσεται ἐκ τοῦ βίου τούτου εἰ μή τά ἀγαθά ἔργα καί αἱ ἀρεταί».

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων)

«Περί τῶν λογισμῶν κατά τήν προσευχήν, ὅταν ἔρχωνται, νά ἀναγινώσκητε δυνατά καί νά μή δίδητε οὐδεμίαν προσοχήν, διότι ὅσον προσέχει τις εἰς αὐτούς, τόσον οὗτοι ἐμμένουσι νά μεταβάλητε τούς λογισμούς δι’ ἐκφώνου ἀναγνώσεως».

(Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως)

«Ἡ εἰκών τοῦ τελείου καί ἁγίου ἐντυποῦται καί βαθέως ἐκχαράττεται πρῶτον ἐπί τῆς ψυχῆς τοῦ κατά Χριστόν πολιτευομένου, ἀπό δέ τῆς ψυχῆς καί ἐπί τῶν διανοημάτων αὐτοῦ καί ἐπί τῶν λόγων αὐτοῦ καί τῶν πόθων αὐτοῦ καί τῶν ἐπιθυμιῶν αὐτοῦ. Ἡ ἐπί τῆς ψυχῆς ἐκκεχυμένη χάρις ἐκχέεται καί ἐπί τοῦ ἤθους καί τοῦ ἐξωτερικοῦ χαρακτῆρος».

(Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως)

«Εἶπε Γέρων ταῦτα τά τρία οὐ δύναμαι κόψαι, τήν βρῶσιν καί τό ἔνδυμα καί τόν ὕπνον, ἀλλ’ ἐκ μέρους δύναμαι κόψαι».

(Γεροντικόν).

«Ἐκεῖνος ὅστις τόν ἀδελφόν αὐτοῦ ἄλλοτε ἐπαινεῖ καί ἄλλοτε κατηγορεῖ, οὗτος εἶναι κυριευμένος ὑπό κενοδοξίας καί φθόνου καί διά μέν τῶν ἐπαίνων θέλει νά κρύψη τόν φθόνον, διά δέ τῶν κατηγοριῶν νά παρουσιάση τῶν ἑαυτόν τοῦ ἀνώτερον».

(Ὁσίου Μάρκου Ἀσκητοῦ)

«Ἀμνησίκακός ἐστι προσευχόμενος ὑπέρ λυπήσαντος».

(Ὅσιος Θαλάσσιος)

Εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ζωσιμᾶς: «Ἡ ἀρχή τοῦ κρατῆσαι θυμοῦ τέως ἐν τῷ ταράσσεσθαι μή λαλεῖν».

(Γεροντικόν)

«Ἐκ γάρ τοῦ εὐλόγως ἤ παραλόγως τοῖς πράγμασι χρήσασθαι ἤ ἐνάρετοι ἤ φαῦλοι γινόμεθα».

(Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής)
Παρόμοια Θέματα Στατιστικά Τελευταία δημοσίευση
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14-12-2014 (Των Αγίων Προπατόρων)
από Παρασκευή Σάβ Δεκ 13, 2014 22:42 στο Αγία Γραφή
0 Απαντήσεις
494 Προβολές
από Παρασκευή
Σάβ Δεκ 13, 2014 22:42
Εορτή Αγίων 33 Μαρτύρων «των εν Μελιτινή» 07-11-2014
από Παρασκευή Πέμ Νοέμ 06, 2014 22:57 στο Σημερινή Εορτή
0 Απαντήσεις
655 Προβολές
από Παρασκευή
Πέμ Νοέμ 06, 2014 22:57
Εορτή Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης 05-11-2014
από Παρασκευή Τρί Νοέμ 04, 2014 23:25 στο Σημερινή Εορτή
0 Απαντήσεις
564 Προβολές
από Παρασκευή
Τρί Νοέμ 04, 2014 23:25
Εορτή Αγίων Σέργιου και Βάκχου 07-10-2014
από Παρασκευή Δευτ Οκτ 06, 2014 23:17 στο Σημερινή Εορτή
0 Απαντήσεις
429 Προβολές
από Παρασκευή
Δευτ Οκτ 06, 2014 23:17
Εορτή Αγίων Θεοπέμπτου και Θεωνά 05-01-2015
από Παρασκευή Κυρ Ιαν 04, 2015 22:21 στο Σημερινή Εορτή
0 Απαντήσεις
342 Προβολές
από Παρασκευή
Κυρ Ιαν 04, 2015 22:21

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες