Ευρετήριο Δ. Συζήτησης » Γέροντες & Διδαχές » Διάφοροι Γέροντες

 


       
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Διδαχές Αγίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ Δεκ 25, 2011 12:44
  

Άβαταρ μέλους
Μέρα - Νύχτα εδώ
Μέρα - Νύχτα εδώ

Εγγραφή: Τετ Μαρ 30, 2011 22:22
Δημοσιεύσεις: 613
Τοποθεσία: Ιωάννινα

«Καθένας μας ἔχει μέσα εἰς τήν καρδίαν του ἕνα ἀπό τά δύο ἤ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά μέσου τῆς πίστεως καί καλῶν ἔργων, ἤ τόν πονηρόν διάβολον διά μέσου τῆς ἀπιστίας καί ἀμέλειας τῶν θείων ἐντολῶν καί τῆς ἐργασίας τῶν κακῶν».

(ἁγίου Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου).
«Ὁ Θεός δέν χαίρεται τόσον πολλά οὔτε εἰς τήν νηστεία, οὔτε εἰς τήν ἀγρυπνίαν, οὔτε εἰς ἄλλον σωματικόν κόπον, οὔτε εἰς κανένα ἄλλο καλόν ἔργον, οὔτε φανερώνεται εἰς ἄλλον τινά, ἔξω μόνον εἰς τήν ταπεινήν καί ἀπερίεργον καί ἀγαθήν ψυχήν καί καρδίαν».

(ἁγίου Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου).«Ἡ ζωή μας εἶναι ἀγάπη - ναί ἀγάπη. Καί ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ εἶναι καί ὁ Θεός καί ὅπου ὁ Θεός, ἐκεῖ ὅλα τά ἀγαθά».

(ἁγίου Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου).
«Διά τήν ἡδονήν ἀγαπῶμεν τά πάθη καί διά τήν ὀδύνην τήν ἀρετήν ἀποφεύγομεν».

(ἁγίου Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου).«Οἶμαι κατά τέσσαρας τρόπους ἁμαρτάνειν τόν ἄνθρωπον· κατά συναρπαγήν, κατά ἀπάτην, κατά ἄγνοιαν, κατά διάθεσιν· καί οἱ μέν πρῶτοι τρεῖς, εὐχερῶς εἰς ἐπίγνωσιν καί μετάνοιαν ἔρχονται· ὁ δέ ἐκ διαθέσεως ἁμαρτάνειν καί μήτε τῇ πείρα, μήτε τῷ χρόνῳ εἰς μετάνοιαν ἐρχόμενος ἀνήκεστον ἔχει τήν κόλασιν».

(ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ).
«Εἰ ἔγνως ὅτι ἡ φορά τῆς τῶν παθῶν ἐνεργείας ἐστίν ἐν σοι ἄπρακτος καί ἡ κατάνυξις ἐκ ταπεινοφροσύνης πηγάζει ἀπό τῶν ὀφθαλμόν σου, γνῶθι ὅτι ἦλθεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπί σέ καί ἐγκώμιον ἐγένου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

(Ὁσίου Νικήτα τοῦ Στηθάτου).

_________________

Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός,
σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορίτης:«Δεν ήθελα τίποτε άλλο, να με κρατούσε ο Θεός ακόμα λίγα χρόνια στην ζωή, για να έβλεπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη.»


          Κορυφή  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Διδαχές Αγίων 2
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ Ιαν 22, 2012 18:43
  

Άβαταρ μέλους
Μέρα - Νύχτα εδώ
Μέρα - Νύχτα εδώ

Εγγραφή: Τετ Μαρ 30, 2011 22:22
Δημοσιεύσεις: 613
Τοποθεσία: Ιωάννινα


«Τέσσερα πράγματα εἰσί, καί ἐάν ἕν ἐξ αὐτῶν ἔχη ὁ ἄνθρωπος οὔτε μετανοῆσαι δύναται, οὔτε τήν αὐτοῦ εὐχήν δέχεται ὁ Θεός: Ἐάν ὑπερηφανεύεται, ἐάν μή ἔχη ἀγάπην, ἐάν κρίνει τινά ἁμαρτάνοντα καί ἐάν μνησικακῆ κατά τινος».

(Ἰωσήφ Βρυέννιος)

«Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστι βίον ἀκάθαρτον ἔχοντα μή καί περί τήν πίστιν σαλεύεσθαι».

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

«Ἡ ἀγάπη γνώρισμα ἐστίν τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ. Τό μή ποιῆσαι ἀγαθόν τοῦτο ἐστί κακόν. Ἡ πρός τόν Θεόν ἀγάπη ἄνευ τῆς πρός τόν πλησίον, οὐ δύναται ὑπάρχει. Οὐδέν ἡμᾶς ἴσους Θεῶ ποιεῖ, ὡς τό εὐεργετεῖν. Τοῦτο ἐστίν ᾧ ἐξισοῦσθαι δυνάμεθα τῷ Θεῷ, τό ἐλεεῖν καί οἰκτείρειν. Οὐδέν οὕτως παροξύνει τόν Θεόν, ὡς τό ἀνελεήμονα εἶναι. Ἀγάπης οὐδέν, οὔτε μεῖζον, οὔτε ἴσον ἐστίν, οὐδέ αὐτό τό μαρτύριον, ὅ πάντων ἐστι κεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν. Καί πῶς; Ἄκουσον. Ἀγάπη μέν καί χωρίς μαρτυρίου ποιεῖ μαθητήν τοῦ Χριστοῦ, μαρτύριον δέ χωρίς ἀγάπης, οὐκ ἄν ἰσχύσει τοῦτο ἐργάσασθαι. Οἷα γάρ ἄν τις ἔχη κατορθώματα, πάντα φροῦδα ἀγάπης μή οὔσης».

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

Ποιότης ψαλμωδίας καί προσευχῆς τό μετά τοῦ πνεύματος εὔχεσθαι καί τῷ νοΐ».

(Ὅσιος Νικήτας Στηθᾶτος)

«Ἀρκεῖ εἰς σωτηρίαν τῷ συνεχῶς καί ἐμπόνως λογιζομένῳ τόν θάνατον καί μεριμνώντι καί τό ἀεί λογίζεσθαι ὅτι οὐδείς ἠμῖν ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ συμπαθήσει ἤ συμπορεύσεται ἐκ τοῦ βίου τούτου εἰ μή τά ἀγαθά ἔργα καί αἱ ἀρεταί».

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων)

«Περί τῶν λογισμῶν κατά τήν προσευχήν, ὅταν ἔρχωνται, νά ἀναγινώσκητε δυνατά καί νά μή δίδητε οὐδεμίαν προσοχήν, διότι ὅσον προσέχει τις εἰς αὐτούς, τόσον οὗτοι ἐμμένουσι νά μεταβάλητε τούς λογισμούς δι’ ἐκφώνου ἀναγνώσεως».

(Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως)

«Ἡ εἰκών τοῦ τελείου καί ἁγίου ἐντυποῦται καί βαθέως ἐκχαράττεται πρῶτον ἐπί τῆς ψυχῆς τοῦ κατά Χριστόν πολιτευομένου, ἀπό δέ τῆς ψυχῆς καί ἐπί τῶν διανοημάτων αὐτοῦ καί ἐπί τῶν λόγων αὐτοῦ καί τῶν πόθων αὐτοῦ καί τῶν ἐπιθυμιῶν αὐτοῦ. Ἡ ἐπί τῆς ψυχῆς ἐκκεχυμένη χάρις ἐκχέεται καί ἐπί τοῦ ἤθους καί τοῦ ἐξωτερικοῦ χαρακτῆρος».

(Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως)

«Εἶπε Γέρων ταῦτα τά τρία οὐ δύναμαι κόψαι, τήν βρῶσιν καί τό ἔνδυμα καί τόν ὕπνον, ἀλλ’ ἐκ μέρους δύναμαι κόψαι».

(Γεροντικόν).

«Ἐκεῖνος ὅστις τόν ἀδελφόν αὐτοῦ ἄλλοτε ἐπαινεῖ καί ἄλλοτε κατηγορεῖ, οὗτος εἶναι κυριευμένος ὑπό κενοδοξίας καί φθόνου καί διά μέν τῶν ἐπαίνων θέλει νά κρύψη τόν φθόνον, διά δέ τῶν κατηγοριῶν νά παρουσιάση τῶν ἑαυτόν τοῦ ἀνώτερον».

(Ὁσίου Μάρκου Ἀσκητοῦ)

«Ἀμνησίκακός ἐστι προσευχόμενος ὑπέρ λυπήσαντος».

(Ὅσιος Θαλάσσιος)

Εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ζωσιμᾶς: «Ἡ ἀρχή τοῦ κρατῆσαι θυμοῦ τέως ἐν τῷ ταράσσεσθαι μή λαλεῖν».

(Γεροντικόν)

«Ἐκ γάρ τοῦ εὐλόγως ἤ παραλόγως τοῖς πράγμασι χρήσασθαι ἤ ἐνάρετοι ἤ φαῦλοι γινόμεθα».

(Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής)

_________________

Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός,
σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορίτης:«Δεν ήθελα τίποτε άλλο, να με κρατούσε ο Θεός ακόμα λίγα χρόνια στην ζωή, για να έβλεπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη.»


          Κορυφή  
 
 
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα

      
 Παρόμοια Θέματα   Συγγραφέας   Απαντήσεις   Προβολές   Τελευταία δημοσίευση 
Πατερικές Διδαχές περί πλούτου

στο Θεολογικός Λόγος

Παρασκευή

0

278

Σάβ Νοέμ 02, 2013 18:23

Πατερικές διδαχές περί νηστείας

στο Θεολογικός Λόγος

Παρασκευή

0

244

Τρί Απρ 08, 2014 21:05

Για τους Αγίους Αγγέλους - Πατερικές Διδαχές

στο Αρχάγγελοι & Άγγελοι

Παρασκευή

0

322

Κυρ Νοέμ 10, 2013 18:23

Διδαχές Αγίου Νεκταρίου: Πνευματικός αγώνας - Ταπείνωση

στο Θεολογικός Λόγος

Αμαλία

0

230

Κυρ Μαρ 16, 2014 19:50

Τα προγνωστικά των Αγίων

στο Διάφοροι Γέροντες

georgianoti

0

174

Τετ Σεπ 18, 2013 09:49Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Μετάβαση σε:  

Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση


Facebook Youtube Twitter Dailymotion feedburner Powered by phpBB Group